یکی از پرمصرفترین محصول جهت تولید محصولات کیفی, لوزی میباشد که در مصارف زیادی از جمله : محصولات با طرح سنتی، ورزشی، اداری و کلاسیک با رنگ بندی متنوع مورد استفاده میباشد.
نام این محصول برگرفته از بافت لوزی شکل آن بوده و بنا بر نیاز و سفارش مشتریان پشت محصول آغشته با مواد PVC فوم و یا یولی قابل ارائه است.